Ενοριακά Νέα


11.04.2017

Σύντομο Οδοιπορικό στην Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Ἡ ἑ­βδο­μά­δα πρὶν τὸ Πά­σχα ὀ­νο­μά­στη­κε Με­γά­λη ἀ­πὸ τοὺς πρώ­τους κι­ό­λας χρι­στι­α­νι­κοὺς αἰ­ῶ­νες κι αὐ­τὸ γι­α­τί, ὅ­πως μας ἐ­ξη­γεῖ ὁ Ἀγ. Ἰ­ώ. ὁ Χρυ­σό­στο­μος, με­γά­λα καὶ κο­σμο­σω­τή­ρι­α γε­γο­νό­τα συ­νέ­βη­σαν στῇ δι­αρ­κει­ὰ τῆς. Κέν­τρο αὐ­τῶν τῶν γε­γο­νό­των εἶ­ναι βε­βαί­ως τὰ ἅ­γι­α καὶ ἄ­χραν­τα Πά­θη, ἡ θε­ο­σω­μη Τα­φῇ καὶ ἡ ἔν­δο­ξη Ἀ­να­στά­σῃ τοῦ Κυ­ρί­ου.

08.04.2017

Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Ἅ­γι­ος Ἐ­πι­φά­νι­ος, ἐ­πί­σκο­πος Κύ­πρου (πη­γὴ: https://www.imaik.gr/)

Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά.

08.04.2017

Η Ανάσταση του Αγίου Λαζάρου - Τὸ προοίμιο τοῦ Σταυροῦ

π. Ἀ­λέξανδρος Σμέ­μαν, Η Μεγάλη Εβδομάδα, Συν­το­μὴ λει­τουρ­γι­κὴ ἐ­ξη­γή­σῃ τῶν ἡ­με­ρῶν τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος. Ἐκδ. Ἀ­κρί­τας 1990.

«Τὴν ψυ­χω­φε­λῆ πλη­ρώ­σαν­τες Τεσ­σα­ρα­κο­στήν, καὶ τὴν Ἁ­γί­αν Ἑ­βδο­μά­δα τοῦ Πά­θους Σου, αἰ­τοῦ­μεν κα­τι­δεῖν Φι­λάν­θρω­πε …» Μὲ αὐ­τὰ τὰ λό­γι­α τοῦ στι­χη­ροὺ στον ἐ­σπε­ρι­νὸ τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς, πρὶν τὴν Κυ­ρι­α­κὴ τῶν Βα­ΐ­ων, τε­λει­ώ­νει ἡ Με­γά­λη Σα­ρα­κο­στή. Μπαί­νου­με πι­ὰ στην «Ἁ­γί­α Ἑ­βδο­μά­δα», στην πε­ρί­ο­δο τοῦ ἐ­ορ­τα­σμοὺ τῶν πα­θῶν τοῦ Χρι­στοῦ, τοῦ Θα­νά­του καὶ τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως Τοῦ. Πε­ρί­ο­δός που ἀρ­χί­ζει ἀ­πὸ τὸ Σάβ­βα­το τοῦ Λα­ζά­ρου .Ταὐτὸν

29.03.2017

Ομιλία εις την E' Κυριακήν των Νηστειών (1965)

π. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Μετάφρασις ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τό βιβλίο PASHALNE BESEDE (Πασχαλινές Ὁμιλίες), Βελιγράδι 1998.

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἰδού ἡ πέμπτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Κυριακή (πού σφραγίζει τήν ἑβδομάδα) τῶν μεγάλων ἀγρυπνιῶν καί τῶν μεγάλων ἀσκήσεων, τήν ἑβδομάδα τῶν μεγάλων θρήνων καί ἀναστεναγμῶν, ἡ Κυριακή τῆς πιό μεγάλης μεταξύ τῶν ἁγίων γυναικῶν Ἁγίας, τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας...

29.03.2017

Τί εἶναι ὁ Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται καί γιατί ὀνομάστηκε ἔτσι

1. Ιωάννου Μ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, Θέσ/κή, 1971.
2. Μητρ. Νέας Σμύρνης Συμεών (Κοῦτσα), Ἀδαμιαῖος Θρῆνος, Ὁ Μέγας Κανών Ἀνδρέου τοῦ Κρήτης, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ Πέμπτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν εἶναι τό λειτουργικό ἀποκορύφωμα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι μακροτέρες καί ἐκλεκτότερες. Στή συνήθη ἀκολουθία τῶν λοιπῶν ἑβδομάδων θά προστεθοῦν δυό νέες μεγάλες ἀκολουθίες· Τήν Πέμπτη ὁ Μεγάλος Κανόνας καί τό Σάββατο ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

22.03.2017

Δ' Κυριακή των Νηστειῶν

"Ἡ πορεία πρός τή συνάντηση μέ τό Χριστό εἶναι μιά κλίμακα

π. Φιλόθεος Φάρος, «Πριν και μετά το Πάσχα», Εκδ. Ακρίτας, σελ. 50-54, Αθήνα 1992.

Ἡ πορεία πρός τή συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό εἶναι μιά ἀνοδική κλίμακα ἀνεξάντλητη. Ὅπως ὁ Θεός εἶναι ἀπεριόριστος καί ἡ δυνατότητά μας νά τόν συναντήσουμε καί νά ἑνωθοῦμε μ' αὐτόν εἶναι ἀπεριόριστη. Ἡ δυνατότητα πού ὑπάρχει γιά νά ἑνωθεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τό Θεό δέν ἐξαντλήθηκε καί δέν θά ἐξαντληθεῖ ποτέ ἀπό κανέναν οὔτε στή γῆ οὔτε στόν οὐρανό.

Δευτέρα
19
Απριλίου
Παφνουτίου ιερομάρτυρος
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας