12.04.2017

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία στο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου

Μὲ με­γά­λη ἐ­πι­τυ­χί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τήν Με­γά­λη Τε­τάρ­τῃ τὸ πρω­ί, στο χῶ­ρο τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ κέν­τρου τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας ἡ ἐ­θε­λον­τι­κὴ αἱ­μο­δο­σί­α.

Πολ­λοὶ νέ­οι ἄν­θρω­ποι ἀν­τα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κά­λε­σμα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἔ­σπευ­σαν στο χῶ­ρο τοῦ κέν­τρου γι­α να προ­σφέ­ρουν λί­γο ἀ­πὸ τὸ αἷ­μα τοὺς σὲ ἐν­δεί­ξῃ ἀ­νι­δι­ο­τε­λοὺς ἀ­γά­πης καὶ προ­σφο­ρὰς πρὸς τὸ συ­νάν­θρω­πο.

Στο χῶ­ρο τῆς αἱ­μο­δο­σί­ας βρέ­θη­κε καὶ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ἄρ­της κ. Καλ­λί­νι­κος, ὁ ὁ­ποῖ­ος συ­νε­χά­ρη τοὺς δι­ορ­γα­νω­τὲς τῆς αἱ­μο­δο­σί­ας καὶ εὐ­χή­θη­κε πλου­σι­ο­πά­ρο­χη ὑ­γεί­α σὲ ὅ­λους τοὺς ἐ­θε­λον­τές δό­τες.

Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με θερ­μὰ τὴν κι­νη­τῇ μο­νά­δα αἱ­μο­δο­σί­ας τοῦ Γε­νι­κοῦ Νο­σο­κο­μεῖ­ου Άρ­τας, τὸν Σύλ­λο­γο Ἐ­θε­λον­τῶν Αἱ­μο­δο­τὼν Άρτας, γι­α τὴν ἀ­ρω­γὴ τοὺς στήν δι­ορ­γά­νω­ση αὐ­τῆς τῆς κοι­νω­νι­κῆς δρά­σης, ὅ­πως καὶ ὅ­λους τοὺς ἐ­θέ­λον­τες αἱ­μο­δό­τες γι­α τή φι­λάν­θρω­πη προ­σφο­ρᾷ τούς.

Σάββατο
27
Φεβρουαρίου
Προκοπίου ομολογητού του Δεκαπολίτου, Γελασίου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας