14.04.2017

Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν στον Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στην Ἀρτα

Θέ­α­μα συγ­κλο­νι­στι­κὸ ὁ­μο­λο­γου­μέ­νως ὁ Ἐ­σταυ­ρω­μέ­νος. Οἱ καρ­δι­ὲς τὴν ση­με­ρι­νὴ ἡ­μέ­ρα χτυ­ποὺν δυ­να­τό­τε­ρα. Προ­βάλ­λε­ται ἐ­νώ­πι­ον μας ὁ Νυμ­φί­ος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του πρῴ­ην Ἄρ­της κ.κ. Ἰ­γνα­τί­ου ἐ­ψάλ­λη ἡ  Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Πα­θῶν. Στο σύντομο λόγο του,   ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρῴ­ην Ἄρ­της τό­νι­σε ὅ­τι ἡ ση­με­ρι­νὴ ἡ­μέ­ρα εἶ­ναι ἀ­πε­ρι­γρα­πτης ἀ­γά­πης τοῦ Θε­οῦ γι­α τὸν ἀν­θρω­πο. Εἶ­ναι ἡ­μέ­ρα τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς ἀ­να­πλά­σε­ως τοῦ ἀν­θρω­πί­νου γέ­νους καὶ τῆς κτί­σε­ως. Ἐκ­πλή­σον­ται οἱ «Οὐ­ρά­νι­ες δυ­νά­μεις». Οἱ ἀν­θρω­ποι «φό­βῳ συ­νε­χό­με­νοι» με­γα­λύ­νουν τὴν ἀ­φα­τη μα­κρο­θυ­μί­α τοῦ τε­τα­πει­νω­μέ­νου Θε­οῦ. Ὁ πό­νος τῆς μάνας ἀ­νε­βαί­νει ἀ­πὸ τὰ βά­θη μι­ᾶς καρ­δί­ας που πο­νεῖ καὶ ὑ­πο­φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πὸ κά­θε ἀν­θρω­πο καὶ γί­νε­ται θρῆ­νος. Ἡ ση­με­ρι­νὴν ἡ­μέ­ρα μας φέρ­νει στην θυ­μι­σὴ μας τὰ ἱ­ε­ρὰ προ­σκυ­νή­μα­τα τοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου τῶν Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων. Τὸν φρι­κτὸ Γολ­γο­θά, καὶ τὸν Πα­νά­γι­ο Τά­φο τοῦ Χρι­στοῦ. Ἐ­κεῖ ἔ­δω καὶ χρό­νι­α χτυ­πὰ ἡ καρ­δί­α τῆς Χρι­στι­α­νο­σύ­νης. Εἶ­ναι τὸ ἀν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό που ὑ­πη­ρε­τεῖ, φυλ­λά­τει τὰ ἱ­ε­ρὰ προ­σκυ­νή­μα­τα. Τέ­λος εὐ­χή­θη­κε Κα­λὴ Ἀ­να­στά­σῃ.

Στην ἀ­κο­λου­θί­α πα­ρέ­στη καὶ ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κοὺ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου κ. Χρηήστος Πα­πά­ζο­γλου.

Με­τὰ τὸ πέ­ρας τῆς Ἀ­κο­λου­θί­ας τῶν Πα­θῶν ξε­κί­νη­σε ὁ στο­λι­σμὸς τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου ἀ­πὸ Ἐ­νο­ρί­τες καὶ Ἐ­νορ­ί­τι­σσες τοῦ Μη­τρο­πο­λιτ­ικοὺ Να­οῦ.

Πέμπτη
25
Φεβρουαρίου
Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας