14.04.2017

«Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν φέρει καὶ περὶ ἠμῶν ὀδυνάται»

Ἂν ὑ­πάρ­χει μι­ᾷ μέ­ρα τὸν χρό­νο που οἱ ἀν­θρώ­πι­νες καρ­δι­ὲς πλημ­μυ­ρί­ζουν ἀ­πὸ ἅ­γι­α αἰ­σθή­μα­τα, δεν εἶ­ναι ἄλ­λη ἀ­πὸ τὴν Ἁ­γί­α καὶ Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή.

Αὐ­τὴ τῇ μέ­ρα σι­γοὺν τὰ πά­θη καὶ οἱ ἀ­λά­λη­τοι στε­ναγ­μοὶ ἀ­νε­βαί­νουν στην καρ­δί­α μας. Μὲ τὸν πέν­θι­μο ἦ­χο τῶν κω­δώ­νων καὶ τὸ ἄ­κου­σμα τοῦ θρή­νου τῆς θλι­βο­μέ­νης Πα­να­γί­ας δά­κρυ­α κυ­λοὺν ἀ­πὸ τὰ μα­τί­α μας καὶ κα­τὰ τρό­πο μυ­στι­κὸ συμ­πά­σχου­μέ με τὸν πά­σχον­τα Ἰ­η­σοῦ.

Μέ­σα σὲ κα­τα­νυ­ξη τε­λέ­στη­καν τὸ πρω­ὶ στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Να­ὸ τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Με­γά­λων Ὡ­ρῶν, τοῦ Ἐ­σπε­ρι­νοὺ καὶ τῆς Ἀ­πο­κα­θή­λω­σης.

Πα­ρέ­στη­σαν οἱ Ἀν­τι­δή­μαρ­χοι Ἀρ­ταί­ων κ. Μι­χα­ὴλ Βλά­χος καὶ  κ. Ἄν­να Κου­τρούμ­πα κα­θὼς καὶ ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Δη­μο­τι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου Δή­μου Ἀρ­ταί­ων κ. Ἀν­δρέ­ας Λῶ­λος.

Τετάρτη
24
Φεβρουαρίου
Πρώτη και δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής Προδρόμου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας