15.04.2017

«Σήμερον ὁ Ἅδης στενῶν βόα, κατελύθη μου ἡ ἐξουσία. ἐγὼ εἶχον τοὺς νεκροὺς ἀπ” αἰῶνος, ἀλλὰ οὗτος ἰδοὺ πάντας ἐγείρει.»

Οἱ ἱ­ε­ροὶ ὑ­μνο­γρά­φοι τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του ἀ­πέ­δω­σάν με ἄ­φθα­στη ποι­η­τι­κό­τη­τα καὶ λυ­ρι­σμὸ τὸ μέ­γα γε­γο­νὸς τῆς εὐ­λο­γη­μέ­νης κα­θό­δου τοῦ Κυ­ρί­ου στον Ἅ­δη, τῆς θρι­αμ­βευ­τι­κὴ  νί­κη κα­τὰ τοῦ δι­α­βό­λου καὶ τῆς κα­ταρ­γή­σε­ως τοῦ θα­νά­του.

«Σή­με­ρον ὁ Ἅ­δης στε­νῶν βό­α, κα­τε­πό­θη μου τὸ κρά­τος. Ὁ Ποι­μὴν ἐ­σταυ­ρώ­θη, καὶ τὸν Ἀ­δὰμ ἀ­νέ­στη­σεν, ὧν­περ ἐ­βα­σί­λευ­ον ἐ­στέ­ρη­μαι, καὶ οὖς κα­τέ­πι­ον ἰ­σχύ­σας, πάν­τας ἐ­ξή­με­σα. Ἐ­κέ­νω­σε τοὺς τά­φους ὁ σταυ­ρω­θείς, καὶ οὐ ἰ­σχύ­ει τοῦ θα­νά­του τὸ κρά­τος.»

Ὁ θά­να­τος τοῦ Κυ­ρί­ου καὶ ἡ ἐκ νε­κρὼν ἀ­να­στά­σή Του συν­τέ­λεσαν στῇ δι­κὴ μας ζω­ο­ποί­η­ση καὶ ἀ­να­γεν­νή­σῃ.  Δεν ὑ­πάρ­χει πι­ὰ θά­να­τος γι­α τοὺς πι­στοὺς τοῦ Χρι­στοῦ, δι­ό­τι «ὁ ἐ­γεί­ρας τὸν Χρι­στὸν ἐκ νε­κρὼν ζω­ο­ποι­ή­σει καὶ τὰ θνη­τὰ σώ­μα­τα ἠ­μῶν» (Ρωμ.8,11). Δεν ὑ­πάρ­χει αἰ­ώ­νι­ο δε­σμω­τή­ρι­ο να τοὺς κα­τα­κρα­τεῖ σὲ ἀ­νή­λι­α καὶ ἀ­ρα­χνι­α­σμέ­να δι­α­με­ρί­σμα­τα, μα­κρι­ὰ ἀ­πὸ τὸ ἀ­νέ­σπε­ρο φῶς τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ φο­βε­ρὸς ᾄ­δῃς ὑ­πάρ­χει γι­α τοὺς ἀ­με­τα­νο­ή­τους ἀρ­νη­τὲς καὶ ἐ­χθροὺς τοῦ Χρι­στοῦ, οἱ ὁ­ποῖ­οι θὰ βα­σα­νί­ζον­ται ἐ­κεῖ αἰ­ω­νί­ως μα­ζί με τοὺς ἐν­το­λο­δό­χους τοὺς ἀγ­γέ­λους τῆς κο­λά­σε­ως (Ματθ.25,41).

Μὲ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ τά­ξῃ ὅ­πως ὁ­ρί­ζει τὸ τυ­πι­κὸ τῆς Με­γά­λης τοῦ Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­ας τε­λέ­στη­κε ὁ Ἐ­σπε­ρι­νὸς καὶ ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Μεγ. Βα­σι­λεί­ου στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Να­ὸ τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου στην Άρτα .

Τὴν 10η πρω­ϊ­νὴ  χτύ­πη­σαν χαρ­μό­συ­να ὄ­λες οἱ καμ­πά­νες τῶν ἐ­νο­ρι­ὼν ἀ­ναγ­γέ­λον­τας τὸ χαρ­μό­συ­νο γε­γο­νὸς τῆς νί­κης κα­τὰ τοῦ δι­α­βό­λου.

Ταυ­τό­χρο­να τη­ρή­θη­κε καὶ τὸ ἔ­θι­μο τοῦ σπα­σί­μα­τος μπο­τι­ὼν καὶ πι­ά­των παι­α­νί­ζον­τας στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Σκουφά ἡ Φι­λαρ­μο­νι­κὴ τοῦ Μου­σι­κο­φι­λι­λο­γι­κοὺ Συλ­λό­γου Ἀρ­τᾷς «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ».

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Κυριακή
7
Μαρτίου
Κυριακή της Απόκρεω, Αγαθοδώρου και Ελπιδίου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας