16.04.2017

«Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζωρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη, οὔκ ἐστιν ὧδε»

Τὸ φαι­δρὸν τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως κή­ρυγ­μα δι­α­λύ­ει τῇ ζο­φε­ρὴ ἀ­τμόσφαι­ρᾳ τῆς ἀ­πο­γο­η­τεύ­σε­ως, τοῦ φό­βου καὶ τῆς θλί­ψε­ως. «Χρι­στὸς ἐκ νε­κρὼν ἐ­γή­γερ­ται». Οἱ ἐλ­πί­δες ἀ­να­ζω­ο­γο­νούν­ται. Ἡ κα­τή­φει­α πα­ρα­χω­ρεῖ τῇ θέ­ση της στῇ χα­ρά. Με­γά­λο καὶ μο­να­δι­κὸ τὸ θαῦ­μα.

«Ἡ ζω­ὴ ἐκ τοῦ τά­φου ἀ­νέ­τει­λε». Κα­θε­λὼν γὰρ τῷ θα­νά­τῳ τὸν θά­να­τον, τὸ νῖ­κος ἔ­δω­κεν ἡ­μῖν» ὁ Παν­το­κρά­τωρ Κύ­ρι­ος. «Χα­ρὰς τὰ πάν­τα πε­πλή­ρω­ται τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τὴν πεῖ­ραν εἰ­λο­φό­τα». Οὐ­ρα­νός τε καὶ γῆ καὶ τὰ κα­τα­χθό­νι­α» πα­νη­γυ­ρί­ζουν τοῦ Κυ­ρί­ου τὴν ἔ­γερ­ση. Τὸ γε­γο­νὸς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως γί­ναι ση­μαί­α θρι­άμ­βου.

«Κα­θαρ­θῶ­μεν τὰς αἰ­σθή­σεις καὶ ὀ­ψό­με­θα τῷ ἀ­προ­σί­τω φω­τὶ τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως». Λαμ­πρυν­θῶ­μεν τῇ πα­νη­γύ­ρει καὶ ἀλ­λή­λους πε­ρι­πτυ­ξώ­με­θα εἴ­πω­μεν ἀ­δελ­φοὶ καὶ τοῖς μι­σοῦ­σιν ἡ­μᾶς συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τα τῇ Ἀ­να­στά­σει».

Μὲ ἰ­δι­αί­τε­ρες τι­μὲς ἡ ἐ­νο­ρί­α τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοὺ να­οῦ ὑ­πο­δέ­χθη­κε τὸ Ἅ­γι­ο Φῶς τοῦ ὁ­ποί­ου πα­ρέ­λα­βε ὁ Γε­νι­κὸς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἐ­πι­τρό­πος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως καὶ Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοὺ να­οῦ Πρωτ. Κων­σταν­τῖ­νος Πλα­κι­ὰς ἀ­πὸ τὸν πι­λό­το τοῦ   ἀ­ε­ρο­σκά­φους τῆς AEGEAN στο ἀ­ε­ρο­δρό­μι­ο τῶν Ἰ­ω­αν­νί­νων λίγο μετά τις  9:20 μ.μ. το βράδι.

Στις 11:00 μ.μ. στα  προ­πύ­λαι­α τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοὺ Να­οῦ τὸ πα­ρέ­λα­βε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ἄρ­της κ. Καλ­λί­νι­κος.  Τὰ με­σά­νυχ­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Τε­λε­τὴ τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἡ  Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὄρ­θρου καὶ ἡ Ἀ­να­στα­σί­μη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

«Ἡ Ἡ­μέ­ρα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ, γι­α τὴν ἀν­θρω­πό­τη­τα, εἶ­ναι ἡ ἀρ­χὴ μι­ᾶς ἀ­να­νε­ω­μέ­νης ἀ­νοί­ξῃς τῆς ἐλ­πί­δας», ἀ­να­φέ­ρει, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, τὸ μή­νυ­μα τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Ἄρ­της, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­νέ­γνω­σε ὁ Γε­νι­κὸς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἐ­πι­τρό­πος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, π. Κων­σταν­τῖ­νος Πλα­κι­άς.

Στό τέ­λος  ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος μοί­ρα­σε κόκ­κι­να αὐ­γὰ στους πι­στούς. Πα­ρα­βρέ­θη­καν οἱ: οἱ Βου­λευ­τές: κ. Γε­ωρ­γι­ος Στύ­λι­ος καὶ Βα­σί­λει­ος Τσίρ­κας, ὁ Δή­μαρ­χος Ἀρ­ταί­ων κ. Χρη­στὸς Τσι­ρο­γι­άν­νης, ὁ Ἀν­τι­δή­μαρ­χος Ἀρ­ταί­ων κ. Κων/νος Χα­ρα­κλι­ὰς, ὁ Δντὴς Τε­χνι­κῶν Ὑ­πη­ρε­σι­ὼν Πε­ρι­φε­ρει­α­κὴς Ἑ­νό­τη­τος Ἄρ­της κ. Ἀ­ρι­στο­τέ­λης Μπα­κό­λας, ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κοὺ Ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου κ. Χρη­στὸς Πα­πά­ζο­γλου, Ἐκ­πρό­σω­ποι Στρα­τοῦ καὶ Σω­μά­των Ἀ­σφα­λεί­ας.

Κυριακή
28
Φεβρουαρίου
Κυριακή του Ασώτου, Βασιλείου ομολογητού, Προτερίου, Νέστορος μάρτυρος
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας