23.05.2017

Λα­τρευ­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις ἐπί τῆ μνήμη τῶν Ἁ­γί­ων Κωνσταντίνου καὶ Ἑ­λέ­νης

Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 21 Μα­ΐ­ου ἑ­ορ­τὴ τῶν Ἁ­γί­ων Θε­ο­στέ­πτων Βασιλέων καὶ Ἰ­σα­πο­στό­λων Κων­σταν­τί­νου καὶ Ἑ­λέ­νης πα­νη­γύ­ρι­ζε ὁ φε­ρώ­νυ­μος Ἱ­ε­ρὸς Να­ὸς στο κέν­τρο τῆς πόλεως πλη­σί­ον τοῦ μι­κροῦ ἀρ­χαί­ου θε­ά­τρου, ὁ ὁ­ποῖ­ος εἶ­ναι παρεκκλή­σι­ο τῆς ἐ­νο­ρί­ας τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου.

Οἱ λα­τρευ­τι­κὲς ἐκ­δη­λώ­σεις ξε­κίνησαν τὴν Πέμ­πτη 18 Μα­ΐ­ου με τὴν προ­σκό­μι­ση­ ­προς προ­σκυ­νή­σῃ τε­μα­χί­ου λει­ψά­νου τῶν Ἁ­γί­ων Κωνσταντίνου καὶ Ἑ­λέ­νης καὶ τμῆ­μα τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ρού,­ ­εκ τῆς Ι.Μ. Θε­ο­το­κί­ου Ἄρ­της.

Τὸ Σάβ­βα­το τὸ ἀ­πόγευμα στόν Ἀ­να­στά­σι­μο Πα­νη­γυ­ρι­κὸ Ἐ­σπε­ρι­νὸ χο­ρο­στά­τη­σε καὶ κή­ρυ­ξε τὸν Θεῖ­ο λό­γο, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της πρῴ­ην Ἄρ­της κ. Ἰ­γνά­τι­ος.

Ἐ­νῶ, τὴν Κυ­ρι­α­κὴ τὸ πρω­ΐ, χο­ρο­στά­τη­σε στον Ὄρ­θρο, ἐ­λει­τούρ­γη­σε καὶ ἐ­κή­ρυ­ξε τὸν Θεῖ­ο λό­γο ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Καλ­λί­νι­κος. Πα­ρέ­στη ὁ Δή­μαρ­χος Ἀρ­ταί­ων κ. Χρήστος Τσι­ρο­γι­άνν­νης, ἐκ­πρό­σω­ποι το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν καὶ φο­ρέ­ων καθώς και πλῆ­θος πι­στῶν.

Με­τὰ τὸ πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Ἄρ­της με­τέ­βη, στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Να­ὸ τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου, ὅ­που ἐ­τέ­λε­σε ἐ­πι­μνη­μο­σύ­νη δέηση, ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ἀ­ναι­ρε­θέν­των, κα­τὰ τὴν Γε­νο­κτο­νί­α, Πον­τί­ων. Ἀ­κο­λού­θη­σε κα­τά­θε­ση στε­φά­νων, ὑ­πὸ τῶν το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν, στο εὐ­ρι­σκό­με­νο ἔ­ξω­θι τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοὺ Να­οῦ, Ἠ­ρῶ­ο.

Σάββατο
27
Φεβρουαρίου
Προκοπίου ομολογητού του Δεκαπολίτου, Γελασίου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας