23.12.2017

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2017 Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
Προς
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί» (Ἰακ. α΄, 16)·

«παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν» (Ἡσ. Θ΄,6). Σήμερα τό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων ἐπαναλαμβάνεται. Αὐτό τό «Παιδί», πού φέρνει τή σωτηρία στόν κόσμο, γεννιέται καί γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, γιά νά φέρει τή χαρά καί τήν εἰρήνη σέ ὅλους. Πλησιάζουμε τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως μέ δέος. Πορευόμεθα νά συναντήσουμε τήν «Προσδοκία τῶν ἐθνῶν», (Γέν.μθ΄,10), τό Λυτρωτή τοῦ κόσμου. Ἄς μελετήσουμε τό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό Βρέφος, πού ἡ Θεοτόκος «ἐσπαργάνωσεν καί ἀνέκλινεν ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκ. β΄,7), εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, πού ἔρχεται νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ, γιά νά κατευθύνει «τούς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδόν εἰρήνης» (Λουκ. α΄,79). Ἄς συλλογιστοῦμε τά θαυμαστά σημεῖα, πού περιβάλλουν τό μυστήριο τῶν Χριστουγέννων.

Τά Χριστούγεννα εἶναι μυστήριο χαρᾶς! Οἱ στρατιές τῶν Ἀγγέλων ψάλλουν μέσα στή νύχτα, ὅτι ἦλθε «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄,14). Στούς ποιμένες περιγράφουν τό γεγονός, ὡς «χαράν μεγάλην ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ» (Λουκ. β΄,10). Θὰ εἶναι χαρά, παρά τήν ἔλλειψη σπιτιοῦ, παρά τή φτώχεια τῆς φάτνης, παρά τήν ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων, παρά τήν ἐχθρότητα τῶν ἰσχυρῶν. Εἶναι ἐν τούτοις αὐτὸ τὸ γεγονός μυστήριο χαρᾶς, διότι στή Βηθλεέμ, λέγουν οἱ Ἄγγελοι στούς ποιμένες, ὅτι«ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι χριστός κύριος» (Λουκ. β΄,11). Ἡ Ἐκκλησία καί σήμερα μετέχει σέ αὐτήν τήν ἴδια χαρά, καί καταυγάζεται ἀπό τό φῶς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Τό σκοτάδι δέ μπορεῖ νά νικήσει τό φῶς, ἡ κακία δέ μπορεῖ νά νικήσει τήν ἀγάπη, ὁ θάνατος δέ μπορεῖ νά νικήσει τήν ζωή.

Τά Χριστούγεννα εἶναι μυστήριο ἀγάπης! Τῆς ἀγάπης τοῦ Πατέρα, πού ἔστειλε στόν κόσμο τόν Μονογενή Υἱό Του, «ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ» (Α΄ Ἰω.δ΄,9). Ἡ ἀγάπη τοῦ «Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α΄,23), ἦλθε στόν κόσμο, προκειμένου νά σταυρωθεῖ. Στήν κρύα φάτνη, πού τυλίγεται στή σιωπή, γευόμεθα ἤδη τό θεῖο δράμα τοῦ Σταυροῦ, τόν αἱματηρό ἀγώνα μεταξύ τοῦ σκότους καί τοῦ φωτός, μεταξύ τοῦ θανάτου καί τῆς ζωῆς, μεταξύ τῆς κακίας καί τῆς ἀγάπης. Ὁ «ἄρχων τῆς εἰρήνης» (Ἡσ. θ΄,6), πού γεννιέται σήμερα στη Βηθλεέμ, θά δώσει τή ζωή Του στό Γολγοθᾶ, ὥστε ἡ ἀγάπη νά μπορεῖ νά βασιλέψει στή γῆ.
Τά Χριστούγεννα εἶναι μυστήριο εἰρήνης! Ἀπό τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἀντηχεῖ σήμερα μιά ἔκκληση στόν κόσμο, νά πάψει ἡ δυσπιστία, ἡ ὑποψία καί ἡ ἀποθάρρυνση, νά πάψουν οἱ ἀβεβαιότητες καί οἱ φόβοι. Καλούμεθα νά ἀποτινάξουμε τήν ἀδιαλλαξία καί τίς διακρίσεις, καί μέ καλή θέληση, νά χτίσουμε τήν εἰρήνη. Πρέπει νά ξαναέλθει ἡ ἠρεμία στίς κοινωνίες, στά ἔθνη καί στίς οἰκογένειες. Μακάρι, ἡ ἀνθρωπότητα νά δεχθεῖ τό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα τῆς εἰρήνης!
Αἰώνιο μυστήριο τοῦ σαρκωμένου Λόγου! Ἄς ἀντικρύσουμε στή φάτνη τό Θεῖο Βρέφος καί ἄς σταθοῦμε ἐκστατικοί ἐμπρός στήν ἀπέραντη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσπαθήσουμε νά νιώσουμε τό μυστήριο, πού κρύβεται στό τρυφερό Βρέφος τῆς Θεοτόκου. Ἄς ἀναγνωρίσουμε στό Πρόσωπό Του, τά παιδιά κάθε φυλῆς καί κάθε πολιτισμοῦ. Ἄς γίνουμε μάρτυρες τοῦ μηνύματος τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, ἔτσι ὥστε, ὅσοι στίς ἡμέρες μας ταλαιπωροῦνται μέσα σέ θλίψεις, ταραχές καί ἀνέχεια, νά ἀναγνωρίσουν καί αὐτοί στό «Παιδίον» τῆς Βηθλεέμ, τόν μοναδικό Λυτρωτή τοῦ κόσμου, τήν ἀστείρευτη πηγή τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης, τήν ὁποία κάθε καρδιά νοσταλγεῖ βαθύτατα.

Διάπυρος πρός τόν Νηπιάσαντα Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης

+ο Ἄρτης Καλλίνικος

Κυριακή
28
Φεβρουαρίου
Κυριακή του Ασώτου, Βασιλείου ομολογητού, Προτερίου, Νέστορος μάρτυρος
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας