20.03.2016

Εγκύκλιος Κυριακής της Ορθοδοξίας 2016

Ὁ Μητροπολίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄
πρὸς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα καὶ καλούμαστε νὰ σταθοῦμε μὲ προσοχὴ καὶ νὰ ἐξετάσουμε μὲ τὴν δέουσα σοβαρότητα τὸ νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας, καθότι αὐτὸ ἐκφράζει τὴν ὅλη μας ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστη, ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἁγία Του διδασκαλία, ποὺ μᾶς μιλάει γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεό, γιὰ τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία, τὰ Ἱερὰ Μυστήρια καὶ τὸ ἁγιαστικό τους ἔργο, τὸ ὑψηλὸ λειτούργημα τῆς Ἱερωσύνης, τὸν μεγάλο καὶ μοναδικὸ προορισμὸ τοῦ «κατ᾽εἰκόνα καὶ καθ᾽ὁμοίωσιν Θεοῦ» πλασθέντος ἀνθρώπου, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, ταπεινώθηκε, ἔπαθε, σταυρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ τὸν λυτρώσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Τὴν διάδοση τῆς ὀρθῆς αὐτῆς πίστεως καὶ διδασκαλίας Του καὶ τὸ λυτρωτικὸ καὶ ἁγιαστικό Του ἔργο ἀνέθεσε ὁ Χριστὸς, κατὰ ἄκρα οἰκονομία, στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ Μαθητές Του. Τοὺς ἐξαπέστειλε στὸν κόσμο λέγοντάς τους: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. κη, 19).

Τὴν ὀρθόδοξη αὐτὴ μαρτυρία τῆς πίστεως ἐσφράγισαν μὲ τὸ αἷμα τους οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ἐθεμελίωσαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες, διεφύλαξαν οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, ἐβίωσαν οἱ Ὅσιοι καὶ οἱ Ἀσκητές, ἀλλὰ καὶ ὅλο τό πλῆθος τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀκολούθησαν καὶ ἔζησαν μὲ συνέπεια τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὑπέστησαν μεγάλες θυσίες καὶ κατέβαλαν τεράστιο ἀγώνα.

Κατόπιν αὐτῶν γίνεται φανερὸ ὅτι Ὀρθοδοξία σημαίνει καὶ Ὀρθοπραξία. Δὲν ἀρκεῖ δηλαδὴ νὰ ἔχεις μόνο ὀρθὴ πίστη. Πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ζωή σου σύμφωνη μὲ τὸ πιστεύω σου. Νὰ ἔχεις ἔργα ἀγάπης. Νὰ ἔχεις καθαρότητα καὶ ἁγιότητα σώματος καὶ ψυχῆς. Νὰ ἔχεις ταπείνωση, ἀφοσίωση καὶ ὑπακοὴ πρὸς τὸν Χριστό. Νὰ ἐνεργεῖς, νὰ σκέπτεσαι, νὰ ἀποφασίζεις καὶ νὰ συμπεριφέρεσαι πάντοτε συμφώνως πρὸς τὸ ἅγιο θέλημά Του. Νὰ σέβεσαι, νὰ τιμᾶς καὶ νὰ ἀγαπᾶς τὸν συνάνθρωπό σου. Νὰ διατηρεῖς τέλος πολὺ στενὸ σύνδεσμο μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ ἔντονη λειτουργικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀποφεύγεις κάθε αἱρετικὴ πρόκληση καὶ δοξασία.

Ἀγαπητοί μου. Τὴν σημερινὴ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἔχει ἀφιερώσει ἡ Ἐκκλησία μας στὸ ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογημένη προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ φτάσει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλους τούς λαοὺς καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στὴν ἀλήθεια, στὸ φῶς καὶ στὴ ζωή.

Πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐργάζονται σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Στὰ μέρη δὲ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας ὁ ἀγώνας εἶναι διπλὸς καὶ δύσκολος, γιατί ἐκεῖ ὑπάρχει μεγάλη φτώχεια, ἀρρώστιες καὶ δυστυχία. Καὶ καλοῦνται οἱ Ἱερεῖς μας νὰ βοηθήσουν καὶ μὲ τρόφιμα καὶ φάρμακα τοὺς ἀρρώστους καὶ κυρίως τὰ παιδάκια, ποὺ δυστυχῶς, κατὰ χιλιάδες, πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὶς ἀσθένειες.
Γι᾽αὐτό, ὅπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἐκκλησία μας κάνει πανελληνίως τὸν δίσκο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ καὶ τοῦ μεγάλου ἔργου τῆς Ἱεραποστολῆς, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ προτροπὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἑπομένως χρέος ὑψηλὸ καὶ ἱερὸ καθῆκον ὅλων μας νὰ προσφέρουμε σήμερα –καὶ ὄχι μόνο σήμερα– ὅ,τι ὁ καθένας μας μπορεῖ, μὲ πολλὴ προθυμία, ἁγνὴ διάθεση καὶ ἀγάπη, γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια τῶν δοκιμαζομένων καὶ πλανεμένων ἀδελφῶν μας, ποὺ στρέφουν ἱκετευτικά τό βλέμμα τους σὲ μᾶς καὶ περιμένουν μὲ λαχτάρα τὴν προσφορὰ τῆς ἀγάπης μας.

Μὲ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος Δ΄

Κυριακή
7
Μαρτίου
Κυριακή της Απόκρεω, Αγαθοδώρου και Ελπιδίου
Copyright ©
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτας